Сторінки дисциплін
Будівельне матеріалознавство
Основи системного аналізу
Основи термодинаміки, теплотехніка та ТО
Пошук
Наші партнери
Національний університет водного господарства та природокористування
Сайт кафедри на Woodex.ua
Создать сайт в системе UcoZ
Опитування
Чи вважаєте ви, що оцінювання знань студентів в НУВГП здійснюється об'єктивно?
Всього відповідей: 207
Погода
Вівторок, 25.06.2019, 17:49
Сторінка дисципліни "Основи системного аналізу"
Основи системного аналізу
Загальна характеристика дисципліни "Основи системного аналізу"
Основи системного аналізуНапрям: 6.060101 "Будівництво".
Освітньо - кваліфікаційний рівень: бакалавр.
Курс - 2; семестр -3; всього годин - 54; к-сть кредитів ECTS - 1,5.
Лекції - 18 год, практичні заняття - 8 год, самостійна робота - 28 год.
Дисципліна - обов'язкова, нормативна.
Вид контролю: залік.

Викладацький склад

Мета викладання дисципліни, її спрямування

Метою викладання дисципліни "Основи системного аналізу" є вироблення у студентів навичок системного підходу для вирішення технічних задач, вміння використовувати методи математичного моделювання для оптимізації управління технічними об'єктами та системами.
Дана дисципліна навчає основам прогнозування еволюції технічних систем, застосування методів їх моделювання та аналізу при вирішенні складних проблем в умовах наявності невизначеностей та необмеженої кількості альтернатив.

Форми навчальної роботи

Лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота.

Методи контролю

Поточний контроль (систематичність, активність, тестування), підсумковий контроль (за результатами поточного контролю).
Оцінювання: шкала КМСОНП ECTS.
Методика контролю та оцінювання знань і розподіл балів. Переглянути
Графік навчального процесу по дисципліні Переглянути

Матеріали по дисципліні у файловому архіві

Перехід у розділ файлового архіву
Бордюженко О.М. Основи системного аналізу: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. Рівне: НУВГП, 2008. - 113 с. Завантажити
059-148. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи системного аналізу" для студентів напряму "Будівництво" заочної форми навчання. - НУВГП, 2007 р. - 12 с. Завантажити
059-148A. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи системного аналізу" для студентів факультету довузівської підготовки. - НУВГП, 2007 р. - 12 с. Завантажити
059-166. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи системного аналізу" для студентів денної та заочної форми навчан-ня напряму "Будівництво" / Бордюженко О.М. - Рівне: НУВГП, 2010 р. - 27 с. Завантажити
Основи системного аналізу. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом "Будівництво". - Рівне: НУВГП, 2006 р. - 11 с. Завантажити

Перелік інших джерел для засвоєння курсу

1. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. - М.: Высшая шк., 1986. - 320 с.
2. Вознесенский В.А., Ляшенко Т.В., Огарков Б.Л. Численные методы решения строительно-технологических задач на ЭВМ. - К.: Вища шк., 1989. - 328 с.
3. Дворкин Л.И. Оптимальное проектирование составов бетонов. - Львов: Вища шк., 1981. - 158 с.
4. Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л., Житковський В.В. Розв'язування буді-вельно-технологічних задач меодами математичного планування експерименту. Навч. посібник. - Рівне: НУВГП, 2011. - 174 с.
5. Дворкин Л.И., Шестаков В.Л., Шамбан И.Б. Материаловедческие задачи в промышленном и гражданском строительстве. - К.: НМК ВО, 1989.
6. Ісаханов Г.В., Чорний С.М. Чисельні методи розв'язування задач будівництва. - К.: ВШ, 1995. - 374 с.
7. Катренко А.В. Дослідження операцій: Підручник. - Львів.: "Магнолія 2006", 2007. - 480 с.
8. Ладанюк А.П. Основи системного аналізу. Навч. посібник. - Вінниця: Нова книга, 2004. - 176 с.
9. Математические модели задач строительного профиля и численные методы их исследования: Учеб пособие / В.В.Карпов, А.В.Коробейников; Из-во АСВ; СПбГАСУ. - М.; СПб., 1999. - 188 с.
10. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ. - М.: ВШ, 1989. - 367 с.
11. Прыкин Б.В. и др. Основы управления. Производственно-строите-льные системы: Учеб. для вузов.- М.: Стройиздат, 1991.- 336 с.
12. Рекомендации по применению методов математического планирования эксперимента в технологии бетона. - М.: НИИЖБ, 1982. - 103 с.
13. Сорока К.О. Основи теорії систем і системного аналізу. - Харків: ПП Тимченко, 2005. - 288 с.
14. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ. - К.: МАУП, 2003. - 368 с.
15. Шарапов О.Д. Системний аналіз: Навч. посібник. - К.: ВШ, 1993. - 303 с.


Кафедра ТБВіМ © 2008-2019 Хостинг от uCoz
Design by Bord © 2008-2019